باتوجه به نزدیک شدن  مهلت سایبر ماندی و زمانبر بودن آماده سازی اکانت و سفارشات دریافت شده ، از دریافت سفارش جدید اکانت یکساله معذوریم .